Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaproszeni prelegenci

Referaty wprowadzające wygłoszą:

prof. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

tytuł referatu: Zmiany pozycji krajów Europy Środkowej w przemyśle Unii Europejskiej

prof. Bolesław Domański jest profesorem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Rozwoju Regionalnego, oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Jest autorem około 200 publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii, w tym 10 książek. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi m.in. poświęconymi zmianom w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie, uwarunkowaniom i skutkom inwestycji zagranicznych oraz efektom działania stref ekonomicznych. Należy do międzynarodowych organizacji naukowych, w tym komitetu sterującego sieci badań przemysłu samochodowego GERPISA z siedzibą w Paryżu oraz rad redakcyjnych czasopism międzynarodowych, m.in. European Urban and Regional Studies, European Urban Research and Policy, Geographia Polonica. Był ekspertem European Research Council w Brukseli. Zajmuje się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej, rewitalizacji miast, wpływu korporacji ponadnarodowych na rozwój regionów, restrukturyzacji miast i regionów przemysłowych oraz współczesnych przemian przemysłu.


 

prof. Simon Kušar (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)

tytuł referatu: How a geographer can survive the economic crisis: From practical examples to theoretical conceptualization

prof. Simon Kušar jest profesorem nadzwyczajnym geografii na Wydziale Geografii Uniwersytetu Artystycznego w Lublanie (Słowenia), gdzie wykłada planowanie i rozwój regionalny oraz geografię ekonomiczną. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji działalności produkcyjnej, geograficznych wymiarów cyklu gospodarczego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, opuszczonych obszarów funkcjonalnych i wyzwań rozwojowych regionów problemowych. Interesuje się również zieloną infrastrukturą jako kategorią rozwoju, planowaniem nieformalnym i opracowuje wskaźniki do oceny struktury i potencjału regionalnego. Jego rozważania teoretyczne opierają się przede wszystkim na koncepcjach instytucjonalnej geografii ekonomicznej. Jako kierownik Katedry Analizy Regionalnej i Planowania oraz koordynator Komisji Planowania Regionalnego i Przestrzennego w Stowarzyszeniu Słoweńskich Geografów jest aktywnie zaangażowany we wzmacnianie roli geografów w planowaniu regionalnym i przestrzennym w Słowenii. Jest również ekspertem Słoweńskiej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym, odpowiedzialnym za ocenę programów studiów uniwersyteckich.