Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2016

Poniedziałek, 5 grudnia 2016 / Monday, 5 December 2016
9.00-10.00 Rejestracja uczestników Konferencji / Registration of participants
10.00-10.30 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W.Danka) / Opening ceremony* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of theorganizers

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dean of Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow

Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Director of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow

 

10.30 – 12.15 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 1* (The Prof. W. Danek Auditorium)

  

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)Wpływ przemysłu i usług na rozwój społeczno-gospodarczy układów przestrzennych / The influence of industry and services in socio-economic development of spatial systems

Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska)Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego / Modern services and the level of economic development

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)Przemiany struktury działowej przemysłu Polski a nowa polityka przemysłowa w Europie: w kierunku reindustrializacji? / Transformation of the branch structure of Polish industry and a new industrial policy for Europe: towards a re- industrialization?

Dr Renata Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), dr Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Polska)Ewolucja struktury gospodarki a funkcja przemysłu i usług / Evolution of the structure of economy and the functions of industry and services

Dr Tomasz Padło (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Sektorowy podział gospodarki europejskiej w wyobrażeniu jej mieszkańców / Three-sector division of the European economy in perception of its inhabitants

Prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, Polska), prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska) Ocena udziału sektorów w  zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 / The assessment of sector share in employment structure differences between Warsaw and neighbouring districts in 2005-2014

Dyskusja / Discussion

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45 – 14.30 Sesja 2 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 2* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)Zmiany atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce lokalnej – polaryzacja czy konwergencja / Changes to the investment attractiveness of Polish local – polarization or convergence

Dr Maciej Gurbała (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw high-tech w Polsce / Location risk of high-tech enterprises in Poland

Dr Piotr Dzikowski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)Aktywność innowacyjna przemysłu średnio-niskiej techniki w Polsce z perspektywy odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy / Innovation activity in medium-low industry in Poland from the perspective of spatial proximity to competitor, supplier and customer

Dr inż. Wojciech Dyba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce / Furniture clusters in the spatial structure of the furniture industry in Poland

Prof. US dr hab. Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)Rola przemysłu offshore w rozwoju województw nadmorskich / The role of the offshore industry in the development of coastal voivodeships

Dr Anna Golejewska (Uniwersytet Gdański, Polska), Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego / The role of innovation centres in building innovative potential of a region. A case of the Pomeranian region

Dyskusja / Discussion

 

14.30 – 15.15 Przerwa obiadowa / Lunch
15.15 – 16.45 Sesja 3A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 3A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Robert Kudłak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)Czasoprzestrzenna analiza popytu na nowe samochody w Polsce / Spatio-temporal analysis of the demand for new cars in Poland

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)Zmiany rynku dwu i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group / Changes in the market of two or three-wheel motor vehicles (PTW) in Europe. The case of Piaggio Group

Dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Układy przestrzenne wielkich kompleksów zbrojeniowych Europy / Space management at great arms and military equipment factories in Europe

Dr Renata Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), dr Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Polska)Uwarunkowania rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw sektora / Conditions for development of the defense industry in Poland on the example of companies in the sector

Dr inż. Łukasz Grudzień, mgr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)Rozwój branży piwowarskiej w Polsce w okresie tzw. „piwnej rewolucji” w latach 2011-2016 / The development of the beer market in Poland between 2011-2015, in period of “The Beer Revolution”

Dyskusja / Discussion

 

15.15 – 16.45 Sesja 3B (s. 532) / Session 3B (room 532)

 

Prof. UG dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska), BAC i jego porty – współpraca i konkurencja w polityce transportowej UE / BAC and its ports – cooperation and competition in EU transport policy

Dr Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)Potencjał rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o normalnym i rosyjskim rozstawie torów w Europie / The potential of handling areas between the railways of the normal and Russian gauge in Europe

Dr Andrzej Soczówka (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska), dr Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska), dr Bartosz Mazur, dr Robert Zajdler (Politechnika Warszawska, Polska)Modele rozwoju i funkcjonowania terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego / Models of development and functioning of intermodal terminals on the example of the Wielkopolska region

Dr Grażyna Chaberek-Karwacka (Uniwersytet Gdański, Polska)Technologie informatyczne w procesach obsługi logistycznej a mobilność w obszarach zurbanizowanych / The influence of logistics information technology on mobility in urban areas

Dr Marcin Połom (Uniwersytet Gdański, Polska)Dezintegracja usług komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej / Disintegration of the public transport services in the Gdansk agglomeration

Dyskusja / Discussion

 

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa / Coffee break
17.00 – 19.30 Sesja 4A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 4A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku / The role of the automotive industry in the socio-economic development of Mexico

Prof. dr. Kadir Temurçin, ass. prof. dr. Ismail Kervankiran, Gameli Dziwornu (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey)Spatial structure and distribution of manufacturing industries in the Greater Accra Region of Ghana

Prof. dr. Kadir Temurçin, ass. Yolcu Aldirmaz (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey)Sectoral, structural and spatial results of the dynamics affecting the location of industrial activities in urban areas: Istanbul Province example

Prof. dr. Kadir Temurçin, ass. Yolcu Aldirmaz (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey)The structure, development and spatial distribution of industrial activities in Turkey

Dr hab. Zdeněk Szczyrba, dr hab. Irena Smolová (Palacký University in Olomouc, Czechia)Current development of solar energy in the Czech Republic and its spatial context

Prof. Andriy Kuzyshyn, prof. Inna Poplavska (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine)The influence of social environment on sustainable development on the example of post-Soviet countries: risks and modern trends

Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Economic links of the post- Soviet countries as illustrated by foreign direct investment

Dr Cezary Mądry (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska)Handel zagraniczny krajów postradzieckich – nowe otwarcia czy restytucje powiązań? / Foreign trade of post-Soviet countries – new opening or restitution?

Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Transport University, Irkuck, Russia), doc. dr Natalia Batciun (Irkutsk Research Technical University, Irkuck, Russia)Sub-regional post-industrial development strategy for a Siberian area

Dyskusja / Discussion

 

17.00 – 19.15 Sesja 4B (s. 532) / Session 4B (Room 532)

 

Mgr Barbara Szejgiec-Kolenda (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych / Export patterns of trading companies

Mgr inż. Piotr Biniek (Uniwersytet Szczeciński, Polska)Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – analiza potencjalnych konfliktów społecznych / The development of offshore wind energy in Poland – analysis of potential social conflicts

Dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce / Industrial use of biomass in Poland

Dr Anna Irena Szymańska, dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Oddziaływanie wielkopowierzchniowych centrów handlowych na funkcjonowanie małej przedsiębiorczości w Nowej Hucie / The impact of large-scale shopping centres on the operation of small business in Nowa Huta

Dr Ewa Grabińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska), mgr Paweł Mierniczak (Małopolska Organizacja Turystyczna, Polska)Wsparcie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej sektora małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / Support for strengthening the competitive position of Malopolska region’s SMEs in international markets

Dr Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, mgr Marta Kulawczuk, mgr Anna Helena Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, Polska)Historia lokalnego przemysłu a rozwój społeczno-gospodarczy układów przestrzennych Lublina / The history of local industry and the development of socio-economic spatial systems in Lublin

Dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Rola eksportu usług w zmianach układów przestrzennych / The role of services export in changes of spatial systems

Dr Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański, Polska)Warunki i czynniki rozwoju usług dla biznesu w Gdyni / Conditions and factors of business services development in Gdynia (Poland)

Dyskusja / Discussion

 

20.00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Pod Różą”, ul. Floriańska 14, Kraków / Gala Dinner – „Pod Różą” Restaurant, Floriańska st.14, Kraków (old city centre)

 

Wtorek, 6 grudnia 2016 / Tuesday, 6 December 2016
9.00 – 10.45 Sesja 5A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska)Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska / Processes of the concentration of industry in the suburban area on the example of Lower Silesia

Dr Anna Rutkowska-Gurak (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)Location of innovative enterprises within urban technology parks in context of economic safety

Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska; Uniwersytet Łódzki, Polska)Rola stref aktywności gospodarczej w rozwoju przemysłu i usług na terenach poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego / The role of economic activity zones in the development of industry and services in post- industrial areas of Małopolskie Voivodeship

Dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska), dr inż. Malwina Kobylańska (KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław, Polska)Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych / Problematic aspects of spatial transformations in the processes of brownfields revitalization

Dr inż. Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)Tereny przemysłowe w Szczecinie – rekonwersja i konwersja do nowych funkcji. Procesy industrializacji vs deindustrializacja w mieście portowym / The industrial areas in the city of Szczecin, conversion and reconversion to new functions. The processes of industrialization vs deindustrialization in the port city

Dr inż. Grzegorz Maśloch, mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)Społeczno-gospodarcze uwarunkowania tworzenia spółdzielni energetycznych i ich wpływ na rozwój lokalny / Socio-economic context of the creation of cooperative energy and their impact on local development

Dyskusja / Discussion

 

9.00 – 10.45 Sesja 5B (s. 532) / Session 5B (room 532)

 

Prof. UP dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych / The role of experience economy in postmodern interpretation of market trends in tourism and in creation of contemporary tourism products

Prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Międzynarodowy ruch turystyczny zagrożeniem dla zabytków architektury nabatejskiej i społeczności lokalnej na terenie Petry / International tourist traffic a threat to of architectural monuments the Nabatean and local communities in the area Petra

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska), dr Mariola Tracz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, Polska), mgr Kamila Wałach (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska)Rola turystyki kulturowej w rozwoju ekonomicznym kraju na przykładzie Hallyu Wave w Korei Południowej / Role of cultural tourism in national economic development on the example of the Hallyu Wave in South Korea

Dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Funkcja usługowa wybranych sanktuariów w Europie w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / The service selected sanctuaries in Poland in Development of Spatial Systems

Mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego – studium przypadku gminy Bałtów / Tourism as a factor for local development – a case study of Bałtów

Mgr Marcin Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)Wybrane aspekty turystyki dostępnej w Krakowie w opinii studentów niepełnosprawnych / Selected aspects of accessible tourism in Krakow in the opinion of students with disabilities

Dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii / Economic factors influencing the activity and tourist destination of the Polish Diaspora in Chicago

Dyskusja / Discussion

 

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa / Coffee break
11.15 – 12.30 Sesja 6A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6A* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Dr Robert Skikiewicz, prof. dr hab. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, Polska), Bariery prowadzenia działalności w wybranych działach sektora usług a klimat koniunktury w województwach Polski / Barriers to doing business in selected branches of the services sector and the economic climate in Polish voivodeships

Dr Sławomir Dorocki, dr Paweł Struś (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki rozwoju lokalnego w Małopolsce w oparciu o wybrane cechy społeczno- gospodarcze / The spatial differentiation of the dynamics of local development in Malopolska based on selected socio-economic factors

Dr hab. Franciszek Kłosowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska)Wpływ procesów demograficznych na usługi województwa śląskiego / Influence of demographic processes on services of the Silesian province

Prof. UP dr hab. Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Mechanizmy dokonywania wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne / Mechanisms of decision making process to enrol higher education – a theoretical approach

 

11.15 – 12.30 Sesja 6B (s. 532) / Session 6B (room 532)

 

Prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska), System emerytalny w Polsce – ocena i propozycja zmian / Pension system in Poland – estimate and change opportunities

Prof. UP dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Dylematy systemu podatkowego w Polsce / Dilemmas of the tax system in Poland

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Nadmierne zadłużenie i upadłość konsumencka / Excessive debt and consumer bankruptcy

Mgr Wojciech Sadkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)Certyfikowane systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych / Certified quality management systems in services companies

Dyskusja / Discussion

 

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45 – 14.15 Sesja 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 7* (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Prof. PCz dr hab. Marek Szajt (Politechnika Częstochowska, Polska)Aktywność patentowa państw OECD w ujęciu regionalnym – konwergencja czy utrzymanie status quo / Patent activity OECD countries in regional terms – convergence or maintaining the status quo

Dr hab. Maciej Smętkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)Przestrzenne aspekty restrukturyzacji przemysłu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Spatial aspects of industrial restructuring in Central and Eastern European Countries

Dr Sławomir Dorocki, dr Piotr Raźniak, dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Zmiany natężenia funkcji kontrolno-zarządczych miast europejskich w dobie globalizacji / Changes in the intensity of command and control function of European cities in the era of globalization

Mgr Damian Szałata, dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Kształtowanie się korporacji ponadnarodowej Novartis w przestrzeni światowej / Formation of Novartis corporation in world space

Mgr Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)Przejęcia niemieckich przedsiębiorstw jako przykłady chińskich inwestycji w Europie / The acquisition of German companies as examples of Chinese investments in Europe

Dr Anna Tobolska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska)Społeczna odpowiedzialność biznesu: koncepcja i przykłady realizacji w polskich filiach koncernów międzynarodowych / Corporate social responsibility: the conception and examples of its implementation in the Polish subsidiaries of multinational companies

Dr Joanna Żukowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)The role of key competences in corporate cooperation communication competences

Dyskusja / Discussion

 

14.15 – 14.45 Dyskusja końcowa podsumowująca i zamknięcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final summary discussion and closing ceremony of the Conference (The Prof. W. Danek Auditorium
14.45 – 15.30 Obiad / Lunch

 

* Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during opening ceremony and sessions: 1, 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7.

Szczegółowy program konferencji do pobrania tutaj