Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2011

Poniedziałek, 5 grudnia 2011 / Monday, 5 December 2011
9.00 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants
10.00 – 10.30

Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W.Danka) / Opening ceremony* (The Prof. W. Danek Auditorium)

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

10.15 – 12.00 sesja I / session I (The Prof. W. Danek Auditorium)


Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Transport University, Russia), Measuring and ranking the innovative potential of cities

mgr Piotr Siłka (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa), Typologia miasta na podstawie struktury potencjału innowacyjnego

prof. dr Natalia M. Syssoeva (Irkutsk Scientific Center of RAS, Russia), The structure of enterprises as a factor of innovative development of the area

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw sektora kreatywnego

prof. dr hab. Paweł Churski, dr Joanna Dominiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji w Polsce

doc. dr Konstantin Lidin (Irkutsk State Transport University), Personification of genius loci – innovations on the base of geographical identity

Dyskusja / Discussion

12.15 – 12.30 przerwa kawowa / coffee break
12.30 – 13.45 sesja II / session II

prof. dr hab. Maria Tkocz, mgr Arkadiusz Heder (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec), Działalność innowacyjna w upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego

dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE

prof. dr Kadir Temurçin (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), The Development and Structure of Industry in The Disrict of Bağcilar, İstanbul

mgr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych

mgr Jan Hercik, doc. dr Zdeněk Szczyrba (Palacký University, Olomouc, Czech Republic), Post-military areas as spaces for business opportunities and innovations

Dyskusja / Discussion

 

13.45 – 14.30 przerwa obiadowa / lunch
14.30 – 17.00 sesja III / session III

dr Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sieci współpracy i ich wpływ na innowacyjność regionu

prof. dr Nadezhda Kaliuzhnova, mgr Mihail Osipov (Irkutsk State Transport University), Institutional Factors of Innovation-oriented Regional Development

mgr Ivan Blinov (Irkutsk State Transport University, Russia), The Problems of Regional Policy in Siberia

dr Anna Golejewska (Uniwersytet Gdański), Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008

mgr Marcin Gaweł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność polskich województw na tle wybranych regionów europejskich

mgr Magdalena Godowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Entrepreneurship as a factor of knowledge spillovers in the regions – the case of Malopolska region

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach

mgr Jacek May (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego), Struktura przestrzenna gospodarki innowacyjnej w województwie łódzkim

dr Michał Męczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola kreatywności i innowacyjności menedżerów firm w rozwoju społeczno-ekonomicznym poznańskiego obszaru metropolitalnego

dr Agnieszka Brzosko-Sermak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność a endogeniczna działalność miast wschodniego pogranicza Polski

dr Paweł Brezdeń, dr Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski), Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce

Dyskusja / Discussion

14.30 – 17.00 sesja studencka IIIb (s. 434) / student session IIIb (room 434)

Marcin Baranowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozmieszczenie obiektów turystycznych na wyspie Zanzibar

Marcin Popiel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Atrakcyjność turystyczna Chorwacji w opinii turystów

Joanna Ćwiąkała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Geoturystyczny Yellowstone

Ewelina Rak, Beata Sęp (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy (wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2007-2009)

Witold Jucha, Marcin Popiel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rekreacja a stan środowiska przyrodniczego wschodniego brzegu Zbiornika Żywieckiego

Dyskusja / Discussion

17.00 – 17.15 przerwa kawowa / coffe break
17.15 – 19.30 sesja IV / session IV

dr Tomasz T. Brzozowski (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości), Innowacyjność czyli konieczność. O zależności między innowatyką a elastycznościąw gospodarce

dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

mgr Iwona Boguszyńska (Uniwersytet Wrocławski), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej i świata

dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku), Działania innowacyjne w sektorze przetwórstwa rybnego w Polsce

dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozwój parków technologicznych i przemysłowych w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki

prof. dr hab. Paweł Żukowski (Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University w Nowy Sączu), Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemówJ. W. Forrestera)

dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji

dr Radosław Uliszak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Nina Grad (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) IBM – Innowacyjny Biznes Międzynarodowy

mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiana struktury przestrzennej korporacji ponadnarodowej Google w latach 2006-2010

Dyskusja / Discussion

20.00 Uroczysta kolacja – Restauracja HotelFortuna Bis/ Conference Reception HotelFortuna Bis” Restaurant, Kraków, ul. Piłsudskiego 25

Wtorek, 6 grudnia 2011 / Tuesday, 6 December
9.00 – 11.30 sesja V/ session V

Andrzej Rybka (Ecorys Polska), Polskie klastry i polityka klastrowa

dr Anna Tobolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Powstawanie i ewolucja klastrów jako innowacyjna forma organizacji przestrzennej produkcji przemysłowej (na przykładzie klastra meblarskiego „Chlastawa- Zbąszyń – Babimost”)

dr Sławomir Dorocki, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Jan Paweł Jastrzębski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie

mgr Piotr Dawidko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Biotechnologiczne firmy spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii

prof. dr Elena Rush (Irkutsk State Transport University, Russia), Main issues of drinking water supply in the Angara river watershed

doc. dr Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russia), Natural Resources Estimation as a Component of Greening Business

dr Maria Guseva (Russian Academy of Science, Irkutsk), Service orientation for management IT- infrastructure geographically distributed enterprises

mgr Klavdiya Kilinska, mgr Natalya Andrusyak (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi, Ukraine), Investing in Ukraine: the advantages and disadvantages, ways to enhance the investment attractiveness

dr Anna I. Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów

mgr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność sieci franczyzowych

mgr Petr Šimáček, doc. dr Zdeněk Szczyrba (Masaryk University, Brno, Czech Republic), Changes of the Business Environment in the Sector of Construction for Residential Purposes – A Case Study of the Czech Republic

mgr Anna Kibycz (Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza w Czerniowcach), Innowacyjność w tradycyjnej gospodarce Hucułów

Dyskusja / Discussion

11.00 – 14.00 V Sesja Grupy BadawczejTowarzystwo Lelewelowskient. „Tożsamość geografii i jej miejsce w systemie wiedzy” – część I (s. 532) / V Session Research GroupLelevel SocietyaboutThe identity of geography and its place in the system of knowledge”– part 1 (room 532)


Przewodniczący / Chair: prof. dr hab. Witold Wilczyński

11.45 – 12.00 przerwa kawowa / coffee break
12.00 – 14.00 sesja VI / session VI

prof. dr hab. Kazimierz W. Krupa (Uniwersytet Rzeszowski), Wybrane aspekty TBE™ otwartej ekonomii (efekt akceleratora kapitału intelektualnego)

dr Irina Mashkina, doc. dr Konstantin Lidin (Irkutsk State Transport University, Russia), Estimation of intellectual capital structure

dr Wiktor Osuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w systemie kształcenia nauczycieli

prof. dr Irina Solska (Irkutsk State Transport University, Russia), The Project Approach to Training of Transport Engineers

prof. dr Irina Solska (Irkutsk State Transport University, Russia), Transport Engineers Training as a strategic Factor of National Security

doc. dr Antonina Chernykh (Irkutsk State Transport University, Russia), Risksand Threats in Personnel Management

dr Alexander Abaev, dr Igor Dets (Russian Academy of Science, Irkutsk), Development of Communication Infrastructure and Migration Processes

mgr Dariusz Nowotnik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku

Dyskusja / Discussion

14.00- 14.45 obiad / lunch
14.45 – 17.30 V Sesja Grupy BadawczejTowarzystwo Lelewelowskient. „Tożsamość geografii i jej miejsce w systemie wiedzy” – część II (s. 532) / V Session Research GroupLelevel SocietyaboutThe identity of geography and its place in the system of knowledge”– part 2 (room 532)
Przewodniczący / Chair: prof. dr hab. Witold Wilczyński
14.45 – 17.30 sesja VII / session VII

mgr Klavdiya Kilinska, mgr Tetyana Skutar, (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi, Ukraine), Innovative Activity in Recreation-Tourist Sphere of Ukraine

dr Tatyana Kirillova (Irkutsk State Transport University, Russia), Optimization of Tourists Stream in the Region

prof. dr Ahmet Tokgözlü, prof. dr Kadir Temurçin, dr Kamile Uysal (SüleymanDemirel University, Isparta, Turkey), Economic Benefits and Ecologic Cost of Winter Tourism of Davraz Mountain

dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska w Gliwicach), Walory turystyczne wybranych regionów Svalbardu na przykładzie Hornsundu, Isfjorden i Ziemi Północno-Wschodniej

dr Renata Rettinger, Anna Urbańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola portów morskich w rozwoju crusingu na Karaibach

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Perspektywy rozwoju turystyki religijnej w woj. małopolskim

mgr Łukasz Mróz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Architektura cerkiewna szansą rozwoju turystyki kulturowej w województwie podkarpackim

dr Janusz Ustupski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność w rozwoju przestrzeni turystycznej

dr inż Witold Warcholik, Konrad Leja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Gra miejska – innowacyjny produkt turystyczny?

mgr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Innowacyjność w hotelarstwie ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Łukasz Mróz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Renesans Dróg św. Jakuba i pielgrzymowania szlakami jakubowymi w Europie

mgr Michał Apollo, mgr Marek Żołądek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Airbus A380 – innowacja w transporcie lotniczym

Dyskusja podsumowująca / Summary Discussion

Szczegółowy program konferencji do pobrania tutaj