Przejdź do menu Przejdź do treści

Programme

Program Konferencji / Conference Programme – link

The conference is organized in hybrid form – it is possible to participate stationary and online (MS Teams).

(MS Teams, YouTube).

 

Venue:

Lecture hall – Aula A1 (new wing of the building, ground floor

Pedagogical University of Krakow

Podchorążych St. 2

on-line

 

Poniedziałek, 5 grudnia 2022 / Monday, 5 December 2022

9:00 – 10:00  Rejestracja uczestników / Registration of participants

10:00 10:30 Otwarcie Konferencji / Opening ceremony

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Wioletta Kilar (Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

prof. UP dr hab. Michał Rogoż (Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie /
Vice-Rector for Research of Pedagogical University of Krakow)

 

10:30 – 12:15 Sesja otwierająca Konferencję / Opening Session

prof. Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics), The Regional Development Trap in Europe (online)

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysów na rekonfigurację przestrzeni ekonomicznej / The impact of crises on reconfiguration of economic space

prof. Lech Suwala (Universität Berlin), Family Firms, Hidden Champions and Regional Development in Times of Crisis

Dyskusja / Discussion

 

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa / Coffee break

 

12:45 – 14:45 Sesja 2 / Session 2

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego i politycznego / Changes in the conditions for the functioning of industry and services in the conditions of economic and political crisis

dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie), prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Periodyzacja gospodarki Polski w latach 2007-2019 / Periodization of Poland’s economy 2007-2019

dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski), Wpływ kryzysu pandemicznego SARS-CoV2 na działalność przemysłową w Polsce i jej strukturę przestrzenną / The impact of the SARS-CoV2 pandemic crisis on industrial activity in Poland and its spatial structure

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Produkcja przemysłowa i obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w warunkach kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie / Industrial production and Polish foreign trade turnover in the conditions of the economic crisis related to the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine

dr hab. Paweł Czapliński, prof. USz., prof. dr hab. Jolanta Zieziula (Uniwersytet Szczeciński), Funkcjonowanie przemysłu w warunkach niepewności – przykład polskiego przemysłu przetwórstw rybnego / Industry functioning under uncertainty – the example of the Polish fish processing industry

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Postpandemiczne zmiany zachowań usługobiorców w aglomeracji poznańskiej / Postpandemic changes in the behavior of service users in the Poznań agglomeration

dr Paweł Brezdeń, dr Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski), dr Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Struktura przestrzenna przemysłu według intensywności B+R w okresie kryzysu gospodarczego. Przykład przemian zachodzących w aglomeracji krakowskiej i wrocławskiej w latach 2018-2021 / Spatial structure of industry according to R&D intensity during the economic crisis. An example of changes taking place in the Krakow and Wroclaw agglomerations in 2018-2021

Dyskusja / Discussion

 

14:45 – 15:30 Przerwa obiadowa / Lunch

 

15:30 – 17:30 Sesja 3 / Session 3

dr Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wkład potencjału innowacyjnego w rozwój regionalny: przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej / The Contribution of Innovation Potential in Regional Development: the Case of Visegrad Group Countries (online)

dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK, prof. dr hab. Krzysztof Wach, dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Czy branża high-tech ma znaczenie dla strategii adaptacji i standaryzacji na rynkach międzynarodowych? / Does high-tech industry matter for adaption and standardization strategies on international markets?

dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK, prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Trzy wymiary orientacji przedsiębiorczej w procesie internacjonalizacji: dowody z Polski oparte na modelowaniu równań strukturalnych / Three dimensions of entrepreneurial orientation in the internationalization process: evidence from Poland based on Structural Equation Modelling

dr Agnieszka Brzosko-Sermak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przemysł i usługi w miastach kurczących się  w woj. małopolskim / Industry and services in shrinking cities in Małopolska Region

dr Bartłomiej Kołsut, dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rewolucja samochodowa w Polsce oraz jej związki z rozlewaniem się miast i wpływem na środowisko przyrodnicze / Automobile revolution in Poland and its relation to urban sprawl and environmental impacts

dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocena jakości przestrzeni miejskiej przez Polonię w Obszarze Metropolitarnym Toronto (GTA) / Evaluation of the Quality of Urban Space by Polonia in the Greater Toronto Area (GTA)

mgr Beata Browarczyk (Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis Univesity), Przemiany w zakresie rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2005-2020 / Transformations within regional development in Poland between 2005 and 2020 (online)

dr hab. Ołena Snigova (Instytut Gospodarki i Prognoz Narodowa Akademia Nauk, Ukraina), Ewolucja polityki restrukturyzacji gospodarki terytoriów z przewagą górnictwa węgla: od długoterminowej strategii przemysłowej do zachowań kryzysowych 2022 / Evolution of policy for restructiring the economy of territories with dominating coal extraction: from long-term strategy to crisis behavior of 2022 (online)

Dyskusja / Discussion

 

17:30 – 17:45 Przerwa kawowa / Coffee break

 

17:45 – 19:15 Sesja 4 / Session 4

dr Ewa Dąbrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kształtowanie się opłat lotniczych i trasowych oraz ich wpływ na funkcjonowanie branży lotniczej w warunkach kryzysu gospodarczego / Formation of air and en-route charges, and their impact on the functioning of the aviation industry in the conditions of the economic crisis

dr Adam Płoszaj (Uniwersytet Warszawski), Xiaoran Yan (Zhejiang Lab, China), prof. Katy Börner (Indiana University Bloomington, USA), Jak dostępność transportu lotniczego wpływa na współpracę naukową? / How the availability of air transport impacts scientific collaboration?

dr Dariusz Grabara, dr Aleksandra Szewieczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Perspektywa przedsiębiorczości aplikacji Przemysłu 4.0 dla zrównoważonego rozwoju w serbskich i polskich MŚP / Entrepreneurship perspective of Industry 4.0 application for sustainable development in Serbian and Polish SMEs (online)

lic. Alicja Jaskulska, lic. Łukasz Lutomski-Juryłowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), “Bez kawy nie ma współpracy” – wpływ zasady dystansu społecznego na kapitał społeczny polskich przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19 / “No coffee, no business” – the impact of the principle of social distance on the social capital of Polish entrepreneurs during the COVID-19 pandemic (online)

dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Znaczenie i rola bazy danych Ewidencja Gruntów i Budynków w tworzeniu aktów planistycznych ustalających zasady kształtowania przemysłu i usług / The importance and role of the Land and Building Register database in creation of planning acts setting out the rules for shaping industry and services

Dyskusja / Discussion

POSTER: dr Jacek Wychowanek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości), Ocena zmian w liczbie firm w województwach Polski – analiza dynamiczna / Evaluation of changes in the number of enterprises, in Poland’s provinces – dynamic analysis

 

20:00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Wierzynek”, Rynek Główny 16, Kraków /
Gala Dinner – „Wierzynek” Restaurant, 16, Main Market Square, Krakow

 

Wtorek, 6 grudnia 2022 / Tuesday, 6 December 2022

 

8:30 – 9:00   Rejestracja uczestników Konferencji / Registration of participants of Conference

 

9:00 – 10:30 Sesja 5 / Session 5

dr hab. Marek Szajt, prof. PCz (Politechnika Częstochowska), Konkurencyjność Polski w aspekcie turystycznym w świetle danych międzynarodowych / Competitiveness of Poland in terms of tourism in the light of international data

dr Nazar Kudla (Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny we Lwowie, Ukraina), Turystyka w czasie wojny – dostosowanie działalności usługodawców do wymogów sytuacji kryzysowej / Tourism during the war – adjusting the activities of service providers to the requirements of a crisis situation

dr Monika Borowiec-Gabryś, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Zmiany struktury projektów turystycznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie małopolskim w latach 2004-2020 / Changes in the structure of tourism project co-financed by the European Union in the Małopolska Region in 2004-2020

dr Anna Chrobak-Žuffová (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Monika Cychowska-Nowak (Stowarzyszenie Kaczawskie), Jan Doucek (Geopark Železné hory, Republika Czeska), dr Jack Matthews (Oxford University Museum of Natural History, Wielka Brytania), Michał Poros (Geopark Świętorzyski), Idea tworzenia nowych produktów geoturystycznych w czasach kryzysu gospodarczego na przykładzie geoparków / The idea of creating new geotourist products in times of economic crisis on the example of the geoparks

mgr Ewa Waśko, dr Anna Chrobak-Žuffová (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Projekt geoparku Pogórza Rożnowskiego jako innowacyjny i niskobudżetowy produkt turystyczny / Project of the Rożnów Foothills geopark as an innovative and low-budget tourist product

mgr Toai Le Anh (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pilot study of ecotourism activities in Bach Ma National Park, Vietnam (selected aspects)       

Dyskusja / Discussion

 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa / Coffee break

 

10:45 – 12:15 Sesja 6 / Session 6

dr Robert Faracik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowe formy architektury w krajobrazie sakralnym południowych Moraw / New forms of architecture in the sacred landscape of Southern Moravia

dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, dr Anna Chrobak-Žuffowá, Natalia Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Apiturystyka jako rodzaj turystyki zrównoważonej na przykładzie Małopolski / Apituristics as a type of sustainable tourism on the example of Małopolska

dr Bohuslava Gregorova (Univerzita Matej Bela v Banskiej Bystrici, Słowacja), dr Wojciech Sadkowski (Uniwersytet Jagielloński), dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Koszty jakości w hotelarstwie historycznym w czasie trwania pandemii Covid-19. Studium przypadku Jeleniej Góry i Bańskiej Bystrzycy / Quality costs in historic hospitality during the Covid-19 pandemic. Case studies of Jelenia Góra and Banska Bystrzyca

dr Anna Winiarczyk-Raźniak, dr Piotr Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Na nowo odkryte: cenotes szansą na rozwój turystyki w meksykańskim stanie Yucatán / Rediscovered: cenotes as an opportunity for tourism in Yucatán, Mexico

lic. Agnieszka Wolska, dr hab. Anna Wolska, prof. UP, dr Agnieszka Ciurej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wpływ kryzysu gospodarczego na działalność ośrodka rekreacyjno-turystycznego na Górze Wdżar w Kluszkowcach koło Nowego Targu (województwo małopolskie) / The  impact of the economic crisis on the activity of a recreation and tourist center on the Góra Wdżar in Kluszkowce near Nowy Targ (Małopolska Region) 

Dyskusja / Discussion

 

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa / Coffee break

 

12:45 – 14:15 Sesja 7 / Session 7

Panel dyskusyjny na temat: Współczesne problemy i wyzwania w branży turystycznej w związku
z funkcjonowaniem jej w warunkach kryzysu gospodarczego

Moderator: dr Kinga Krzesiwo, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Paneliści:

Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Jan Błoński, Dyrektor Regionalny Louvre Hotels Group

Sylwia Groszek, Rzecznik Prasowy i Wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Roman Krupa, Wójt Gminy Kościelisko i Wiceprezes Stowarzyszenia Porozumienie Gmin Górskich Rzeczpospolitej Polskiej

Dyskusja / Discussion

 

14:15 – 15:15 Obiad / Lunch

 

Rejestracja uczestników, wszystkie przerwy kawowe i obiadowe przed Aulą A1 / Registration of participants, all coffee and lunch breaks in front of the Aula A1

Podczas sesji otwierającej Konferencję dostępne tłumaczenie symultaniczne polskie/angielskie / Online simultaneous translation Polish / English available during opening session

 

POSTER jest dostępny w holu przed salą konferencyjną podczas całej konferencji.

 

 

Informacje dla uczestniczących zdalnie / Information for virtual participant

Linki do transmisji konferencji w aplikacji Microsoft Teams i YouTube zostaną przesłane na adresy e-mail podane przy rejestracji.

The links to the conference on-line streaming by Microsoft Teams and YouTube will be sent to the e-mail addresses provided during registration.

 

 

 

Informacje dla Autorów

 

Teksty oryginalnych artykułów naukowych (w języku polskim lub angielskim), opracowanych na podstawie wygłoszonych referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, będą przyjmowane do publikacji w kolejnych tomach czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jeśli ich problematyka mieści się w profilu czasopisma.

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów artykułów opracowanych na podstawie wygłoszonych na konferencji referatów, w postaci elektronicznej, do 20 grudnia 2022 r. przez system wydawniczy po rejestracji na stronie https://prace-kgp.up.krakow.pl

Wytyczne redakcyjne i szczegółowe informacje o profilu czasopisma oraz formatowaniu tekstu dostępne są na stronie internetowej: https://prace-kgp.up.krakow.pl

 

 

Information for Authors

 

Original scientific articles, based on conference papers, after receiving positive reviews, will be published in the succeeding issues of the Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, if their theme refers to the scope of this journal. 

Speakers are requested to submit full texts of papers in an electronic version not later than 20 December 2022, using submission system at the journal website: https://studies-igc.up.krakow.pl   

Detailed information for authors about the journal scope and text style are available at the journal website: https://studies-igc.up.krakow.pl