Przejdź do treści

Programme

Program Konferencji / Conference Programme – link

The conference is organized in hybrid form – it is possible to participate stationary and online (MS Teams).

(MS Teams, YouTube).

 

Venue:

Lecture hall – Aula A1 (new wing of the building, ground floor)
Room 532 (5th floor)

Pedagogical University of Krakow

Podchorążych St. 2

on-line

 

Beginning:                                                                                                 

6 December 10 a.m.

 

Poniedziałek, 6 grudnia 2021 / Monday, 6 December 2021
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników (możliwość połączenia testowego)/Registration of participants (possibility to test connection)
10.00 – 10.30 Otwarcie Konferencji (Aula A1) / Opening ceremony* (Lecture hall A1)

 

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers prof. dr hab. Zbigniew Zioło, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał (Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

Prof. UP dr hab. Michał Rogoż – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Vice-Rector for Research of Pedagogical University of Krakow

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk / President ot the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences

Dr Wioletta Kilar – Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Director of Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow

 

10.30 – 12.30 Sesja 1 (Aula A1)/ Session 1* (Lecture hall A1)

 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii na zmiany zachowań przemysłu i usług / Impact of the pandemic on changes in industry and services

Prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na produkcję przemysłową w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / The impact of the COVID-19 pandemic on industrial production in Poland compared to other European Union countries

Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Działalność przemysłowa i zmiana jej struktury przestrzennej w Polsce w okresie trwania pandemii SARS-CoV2 / Industrial activity and changes in its spatial structure in Poland during the SARS-CoV2 pandemic

Prof. UAM dr hab. Joanna Dominiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w sektorze usług w Polsce / The impact of the COVID-19 pandemic on changes in the services sector in Poland

Prof. UEK dr hab. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Pandemia wirusa SARS-CoV2 jako stymulator innowacyjności / The SARS-CoV2 virus pandemic as a stimulator of innovation

Prof. UJ dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, dr Arkadiusz Kocaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Przemiany przemysłu modowego w Polsce z perspektywy różnych skal przestrzennych / Transformations of the fashion industry in Poland in different spatial scales

Prof. UWr. dr hab. Leszek Kwieciński (Uniwersytet Wrocławski, Polska), W kierunku nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Rola mechanizmu IPCEI / Towards a new industrial policy of the European Union. The role of the IPCEI mechanism

Dyskusja / Discussion

 

12.30 – 13.00 przerwa kawowa/Coffee break
13.00 – 14.45 Sesja 2A (Aula A1)/ Session 2A* (Lecture hall A1)

 

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Bartłomiej Kołsut (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Zmiany na rynku samochodowym w okresie pandemii COVID-19 / Changes in the car market during the COVID-19 pandemic

Prof. UAM dr hab. Robert Kudłak, Bartosz Doszczeczko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Trzy dekady przemian motoryzacyjnych w Polsce oraz ich uwarunkowania / Three decades of car ownership transformation in Poland and its determinants

Prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Czynniki determinujące innowacyjność sektora biogospodarki / Innovation determinants in the bioeconomy sector (on-line)

Mgr Michaela Schega (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), Rozwój przemysłu 4.0 w dobie pandemii / The evolution of industry 4.0 in the times of the pandemic (on-line)

Mgr Kinga Nawracaj-Grygiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Rozwiązania przemysłu 4.0 warunkiem dalszego rozwoju produkcji przemysłowej krajów członkowskich UE w świetle doświadczeń pandemii COVID-19 / Industry 4.0 solutions as a condition for further development of industrial production in EU Member States in context of the COVID-19 pandemic (on-line)

Dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Dorota Michalak (Uniwersytet Łódzki, Polska), Energetyka jądrowa – bariery i szanse rozwoju na przykładzie Polski / Nuclear energy – barriers and development opportunities. Case study Poland (on-line)

Dyskusja / Discussion

 

13.00 – 14.45 Sesja 2B (s. 532)/ Session 2B (room 532)

 

Mgr Monika Noviello (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację społeczno-ekonomiczną we Włoszech w ujęciu regionalnym / The impact of the Covid-19 pandemic on the socio-economic situation of Italian regions

Dr Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych ziemi kłodzkiej / Functional changes in industrial and post-industrial areas of the Kłodzko region

Dr Anita Kulawiak (Uniwersytet Łódzki, Polska), Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Kleszczów po uruchomieniu KWB Bełchatów / Socio-economic changes in the Kleszczów commune after the launch of KWB Bełchatów (on-line)

Dr Karolina Smętkiewicz, inż. Magdalena Madeja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego / The revitalisation of Zabłocie in Kraków in particular with regard to a post-industrial site

Dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Znaczenie i rola harmonizacji zbiorów danych zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu rozwoju przemysłu i usług / The importance and role of harmonization of spatial development data sets in shaping the development of industry and services

Dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania rynkowe młodych dorosłych w obszarze sharing economy / The impact of the COVID-19 pandemic on young adults’ market behaviour in the area of sharing economy

Dyskusja / Discussion

 

14.45 – 15.30 przerwa obiadowa/Lunch
15.30 – 17.30 Sesja 3A (Aula A1)/ Session 3A* (Lecture hall A1)

 

Prof. dr Simon Kušar (University of Ljubljana, Slovenia), Structural and spatial transformation of Slovenian economy under the COVID-19 pandemic: first insight (on-line)

Prof. dr Mehmet Sait Şahinalp (Harran University, Şanlıurfa, Turkey), Do crises offer opportunities? An evaluation on Şanliurfa manufacturing industry under the conditions of the COVID-19 pandemic

Prof. dr hab. Anatol Jakobson, doc. dr Maria Vikhoreva (Irkutsk State Transport University, Russia), Nowe geoprodukty podczas pandemii COVID-19 / New geo-products during the COVID-19 pandemic (on-line)

Prof. dr Anatoly Stepanov, dr Alexander Burnasov, dr Maria Ilyushkina, dr Yury Kovalev, prof. dr Vadim Kuzmin (Ural Federal University, Russia), Stages of interaction of China and the Sverdlovsk region under conditions of transformation in economic development models (on-line)

Prof. dr Inna Poplavska (Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine), Conceptual features of the service sector organization

Prof. dr Andrii Kuzyshyn (Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine), The influence of social environment on sustainable development on the example of post-soviet countries: risks and modern trends

Mgr Isaac Antwi-Boasiako (School of Media – Technological University Dublin, Ireland), Wpływy pandemii na działalności afrykańskich misji dyplomatycznych na przykładzie wybranych krajów / The pandemic impacts on African diplomatic missions’ activities: The case of selected countries (on-line)

Dr Réka Horeczki (Centre for Economic and Regional Studies, Pécs, Hungary), The centre of the periphery or the periphery of the centre. Pécs case study

Dyskusja / Discussion

 

15.30 – 17.30 Sesja 3B (s. 532)/ Session 3B (room 532)

 

Mgr Aleksandra Glądała (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), Rola platformy DHL Resilience360 w zapewnianiu ciągłości łańcuchów dostaw w czasie pandemii COVID-19 / DHL Resilience360 role in supply chain continuity during COVID-19 pandemic (on-line)

Dr Tadeusz Bocheński, mgr Mikołaj Paśko (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Powiązania kolei z zakładami przemysłowymi i obiektami przeładunkowo-składowymi w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym / Connections of railways with industrial plants and transhipment and storage facilities in the Szczecin Metropolitan Area

Dr Szymon Wiśniewski, dr Marta Borowska-Stefańska (Uniwersytet Łódzki, Polska), Ocena wpływu ograniczeń handlu w niedzielę i COVID-19 na usługi świadczone przez miejski transport publiczny – przykład Łodzi / Assessing the Impacts of Sunday Trading Restrictions and COVID-19 on services provided by Urban Public Transport: an Example of Łódź

Dr Monika Borowiec-Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii na funkcjonowanie parkingów P&R w Krakowie / The impact of the pandemic on operating P&R car parks in Krakow (on-line)

Dr inż. Anna Stankowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), Cybernetyczny model oporu społecznego w kontekście rozwoju infrastruktury liniowej / Cybernetic model of social resistance in the context of the development of linear infrastructure (on-line)

Mgr Karol Wałachowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Miasto sprężyste. Determinanty, wymiary i polityka publiczna / Urban resilience. Determinants, dimensions and public policy (on-line)

Lic. Ewa Batko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zastosowanie merchandisingu w handlu na przykładzie sieci sklepów Delikatesy Centrum / Use of merchandising in trade on an example of chain store Delikatesy Centrum

Dyskusja / Discussion

 

17.30 – 18.00 Przerwa kawowa / Coffee break
18.00 – 19.30 Sesja 4A (Aula A1) / Session 4A* (Lecture hall A1)

 

Prof. UEK dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), How does networking stimulate the internationalization of firms in Poland? / Jak networking stymuluje internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce?

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Jakie zasoby sprzyjają przedsiębiorczości międzynarodowej? Studium polskich przedsiębiorstw / Which resources are in favour of international entrepreneurship? A case of Polish firms

Dr inż. Wojciech Dyba (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Europie podczas pandemii COVID-19 jako wyraz odporności organizacyjnej / The digital transformation of companies in Europe during the COVID-19 pandemic as a sign of organizational resilience

Dr Kinga Szmigiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), The impact of the pandemic on the innovative activity of the SME sector on the example of the Małopolskie voivodeship / Wpływ pandemii na działalność innowacyjną sektora MSP na przykładzie województwa małopolskiego (on-line)

Dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Przykładowe instrumenty prawne ukierunkowane na pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii / The model legal instruments oriented to aid to the entrepreneurs during the pandemic

Dyskusja / Discussion

  

18.00 – 19.30 Sesja 4B (s. 532)/ Session 4B (room 532)

 

Mgr Michał Kowalski, dr Marta Borowska-Stefańska, mgr Paulina Kurzyk, dr Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki, Polska), Czasowa i przestrzenna zmienność obciążenia miejskiego systemu transportu drogowego wobec stałych i okresowych prawno-administracyjnych ograniczeń w handlu detalicznym / Spatiotemporal changeability of the load of the urban road transport system under permanent and short-term legal and administrative retail restrictions

Mgr Paulina Kurzyk (Uniwersytet Łódzki, Polska), Zmiany poziomu wykluczenia transportowego towarzyszące ograniczeniom mobilności w związku z globalnym zagrożeniem bezpieczeństwa ludności na przykładzie terenów wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego / Changes in the level of transport exclusion accompanying restrictions on mobility in connection with the global threat to the safety of the population on the example of rural areas of the Lodz Metropolitan Area

Mgr Sławomir Goliszek (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska), Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 – wyniki projektu / The importance of the transport accessibility components in Szczecin with a particular focus on public transport in the years 2009-2018 – results of the project (on-line)

Dr Adam Płoszaj, lic. Piotr Miszczuk, lic. Agnieszka Ponichtera, mgr Aleksandra Ćwik, mgr Magda Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Polska), Latać czy nie latać? Postawy naukowców wobec środowiskowych aspektów transportu lotniczego / To fly or not to fly? Researchers’ attitude towards environmental aspects of air transport

Mgr Anna Poreda (Uniwersytet Łódzki, Polska), dr Monika Kordowska (Uniwersytet Warszawski, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na działalność obiektów gastronomicznych na przykładzie bulwarów wiślanych w Warszawie / COVID-19 pandemic and its influence on urban gastronomy. The example of Vistula Boulevards in Warsaw (on-line)

Dyskusja / Discussion

 

20.15-23.00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Scandale Royal”, Plac Szczepański 2, Kraków
/ Gala Dinner – „Scandale Royal” Restaurant, 2, Plac Szczepański, Kraków

 

Wtorek, 7 grudnia 2021 / Tuesday, 7 December 2021
9.00 – 11.00 Sesja 5A (Aula A1) / Session 5A* (Lecture hall A1)

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), prof. UEW dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na zatrudnienie w krajach UE – metody analizy i ujęcie globalne / COVID-19 impact on the employment in EU countries – methods and general approach

Prof. UEW dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. dr hab. Danuta Strahl (Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w krajach UE – różnice w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn / COVID-19 impact on labour market in EU countries – differences in men and women employment

Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), mgr Monika Lipińska-Frydrych (HR Navigator, Kraków, Polska), mgr Małgorzata Majewska-Madura (HR Navigator, Kraków, Polska), prof. UEK dr hab. Dariusz Żmija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia – studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator / Casual work as one of the flexible forms of employment – case study of HR Navigator

Dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, dr Julia Gorzelany, dr Halina Smutek, dr Małgorzata Kosała, mgr Sebastian Kubala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Profil kompetencji pracowników a rewolucja 4.0 / Employee competence profile and revolution 4.0 (on-line)

Dr Agata Buczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), Usługi w czasach COVID-19 – portret przedsiębiorczych kobiet w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego / Services in the times of COVID-19 – a portrait of entrepreneurial women in cities with poviat status in the Lower Silesia (on-line)

Dr Marta Ulbrych, dr Jakub Kwaśny, dr Arkadiusz Mroczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Efekty zewnętrzne w miastach po pandemii / Externalities in cities after the pandemic

Dyskusja / Discussion

 

9.00 – 11.10 Sesja 5B (s. 532)/ Session 5B (room 532)

 

Mgr Joanna Petroniec, mgr Katarzyna Rokosz-Lempart, prof. UP dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii na funkcjonowanie wybranych instytucji kultury w Krakowie i Katowicach / The pandemic impact on the functioning of selected cultural institutions in Krakow and Katowice

Dr Anna Kolasińska, dr Matylda Siwek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój usług cyfrowych w działalności krakowskich muzeów / The impact of the COVID-19 pandemic on the development of digital services in the activities of Krakow museums

Prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany zachodzące w sektorze usług turystycznych na świecie wywołane pandemią COVID-19 a podejmowane działania na rzecz jego odbudowy / Changes in the global tourism service sector in the wake of the COVID-19 pandemic and the steps being taken to rebuild it

Dr Marcin Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Szansa czy zagrożenie? Turystyczne start-upy wobec wyzwań wynikających z pandemii COVID-19 / Opportunity or threat? Tourist start-ups facing the challenges of the COVID-19 pandemic (on-line)

Dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ Pandemi COVID-19 na działalność przedsiębiorstw hotelarskich / Impact of Pandemic COVID-19 on the activity of hotel enterprises

Dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Wojciech Sadkowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na jakość zarządzania w historycznych obiektach hotelarskich w Polsce / Influence of the COVID-19 pandemic on the quality of management in historical hotel buildings in Poland

Dr Marcin Semczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zarządzanie obiektami turystycznymi z wykorzystaniem GIS podczas pandemii COVID-19: Implikacje dla decydentów / Using GIS for tourist facility management during the COVID-19 pandemic: implications for policymakers

Dyskusja / Discussion

 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa/Coffee break
11.30 – 13.15 Sesja 6A (Aula A1) / Session 6A* (Lecture hall A1)

 

Dr Adam Płoszaj, lic. Magda Koźluk, lic. Karolina Skomorowska, lic. Agnieszka Ponichtera, lic. Piotr Miszczuk, mgr Aleksandra Ćwik, mgr Magda Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Polska), Wpływ pandemii na mobilność naukową – implikacje dla sektora turystyki biznesowej / The impact of the pandemic on academic mobility – implications for the business tourism sector

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr hab. Viktoriya Pantyley (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska), dr hab. Marek Butrym (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Polska), prof. dr hab. Ganna Kisla (National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine), Dr Liudmila Fakeyeva (The University of Edinburgh Business School, The United Kingdom), Comparative analysis of the changes in students’ life at the selected universities in Poland, Belarus, and Ukraine during the first stage of the COVID-19 pandemic / Analiza porównawcza zmian w życiu studentów na wybranych uczelniach w Polsce, Białorusi i Ukrainie w pierwszym etapie pandemii COVID-19 (on-line)

Dr Emilia Bogacka, prof. UAM dr hab. Jan Hauke, prof. UAM dr hab. Anna Tobolska, dr Justyna Weltrowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Studenci wielkopolskich uczelni publicznych i niepublicznych wobec wyzwań kształcenia zdalnego podczas pandemii COVID-19 / Students of public and private universities in Wielkopolska region facing the challenges of remote education during the COVID-19 pandemic

Dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Usługi edukacyjne w Polsce w dobie pandemii COVID-19 / Educational services in Poland during the COVID-19 pandemic (on-line)

Dr Justyna Weltrowska, dr Emilia Bogacka, prof. UAM dr hab. Jan Hauke, prof. UAM dr hab. Anna Tobolska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Zalety i wady nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19 w opinii dyrektorów i nauczycieli szkół w województwie wielkopolskim / Advantages and disadvantages of e-learning during the COVID-19 pandemic  in the opinion of headmasters and teachers of schools in the Wielkopolska region

Dyskusja / Discussion

 

11.30 – 13.15 Sesja 6B (s. 532) / Session 6B (room 532)

 

Prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), dr Ewa Markiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Produkt turystyczny w parkach narodowych – skutki pandemii COVID-19 / Tourism product in national parks – effects of pandemic COVID-19

Mgr Katarzyna Michalczuk (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska), The COVID-19 pandemic and the global tourism service industry / Pandemia COVID-19 a światowy przemysł usług turystycznych (on-line)

Dr Beata Gierczak-Korzeniowska (Uniwersytet Rzeszowski), dr Mateusz Stopa (University of Stavanger, Norway), dr Krzysztof Szpara (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Rzeszowie, Polska), Zmiany w ruchu turystycznym w czasie pandemii COVID-19 – na przykładzie województwa podkarpackiego / Changes in Tourist Traffic During the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Podkarpackie Province (on-line)

Dr. hab Peter Čuka (Słowacja), Turystyka a spędzanie czasu wolnego pracowników KIA w Žilinie na Słowacji w okresie pandemicznym / Tourism and leisure time of KIA employess in Žilina City Slovakia in pandemic at the pandemic time (on-line)

Lic. Agnieszka Wolska, prof. UP dr hab. Anna Wolska, dr Agnieszka Ciurej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii na działalność ośrodka rekreacyjno-turystycznego na Górze Wdżar w Kluszkowcach koło Nowego Targu (województwo małopolskie) / The impact of the pandemic on the activity of a recreation and tourist center on the Góra Wdźar in Kluszkowce near Nowy Targ (Małopolska Region)

Lic. Daria Rapacz, prof. UP dr hab. Anna Wolska, prof. UP dr hab. Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Atrakcje turystyczne powiatu będzińskiego (województwo śląskie) – preferencje mieszkańców w czasie pandemii (wiosna-lato 2021 r.) / Tourist attractions of the Będzin district (Śląskie province) – preferences of residents during the pandemic (spring-summer 2021)

Dyskusja / Discussion

 

13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa/Lunch
14.00 – 15.30  Sesja 7A /(Aula A1) / Session 7A* (Lecture hall A1) 

 

Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii na działalność korporacji ponadnarodowych / The impact of the pandemic on the activities of transnational corporations

Mgr Justyna Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Zrównoważony rozwój a strategia biznesowa sektora mody i designu po pandemii / Sustainable development and the business strategy of the fashion and design sector after the pandemic (on-line)

Dr Bartłomiej Lisicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska), The impact of the COVID-19 pandemic on the reaction of investors to reporting impairment of assets on the example of WSE / Wpływ pandemii COVID-19 na reakcję inwestorów z GPW na Warszawie na sprawozdawanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ pandemii COVID-19 na rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce / The impact of the COVID-19 pandemic on the mortgage market in Poland (on-line)

Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, mgr Karol Wałachowski, prof. UEK dr hab. Dariusz Żmija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii / Concept for research on the socio-economic consequences and challenges of a pandemic

Dyskusja / Discussion

 

14.00 – 15.15 Sesja 7B (s. 532)/ Session 7B (room 532)

 

Dr Kinga Krzesiwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Stan obecny i współczesne kierunki rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce / Contemporary state of downhill skiing basis and main directions of development of ski resorts in Poland

Prof. UP dr hab. Michał Żemła, mgr Angelika Bołoz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Motywy wyboru jazdy na nartach przy sztucznym oświetleniu przez nabywców krajowych / Motives for choosing evening skiing by Polish consumers

Mgr Karol Bożek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Dziedzictwo starożytnego Rzymu w wybranych miastach zachodnioeuropejskich jako motyw turystyki kulturowej / Heritage of the Roman Empire in selected Western European cities as a motive of cultural tourism

Mgr Janusz Cerek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Autorski Szlak Militariów i Dziedzictwa Kulturowego Południowo-Wschodniej Polski jako motyw turystyki militarnej we wschodniej Małopolsce / An authorial Military and Cultural Heritage Trail of the South-Eastern Polish as a motif of military tourism in eastern Lesser Poland

 

Time to go to Lecture hall A1 for participants of session 7B

 

15.30 – 16.15 Dyskusja końcowa podsumowująca i zamknięcie Konferencji (Aula A1) / Final summary discussion and closing ceremony of the Conference* (Lecture hall A1)

 

* Tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski będzie możliwe przez dwa dni konferencji (dotyczy ceremonii otwarcia i wszystkich sesji w auli A1: 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A oraz dyskusji końcowej podsumowującej i zamknięcia Konferencji).

* Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during two days of the conference (opening ceremony and all sessions in Lecture hall A1: 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, final summary discussion and closing ceremony of the Conference).

 

 Conference partner:

www.business.krakow.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Students’ Research Group of Geographers of Pedagogical University of Cracow

Strona internetowa Konferencji / Conference website: 

http://www.przemysl.up.krakow.pl / http://www.industry.up.krakow.pl